Tay vịn lan can composite

Tay vịn lan can composite

Video-clips Videos clips
Download Download Tài liệu

 

*Trạng thái: 

L = Sản phẩm có sẵn

          P = Sản xuất theo đơn đặt hàng (số lượng tối thiểu liên hệ nhà sản xuất) 


mm

B 


mm


mm


x 103 mm2


g/m

Ixx


x 106mm4

E0o


x 103 MPa

Trạng

thái

70 60 5 0.86 1.555 0.38 23 P
80 80 7 1.49 3   23 P
120 180 8 3.77 6.780 5.55 23 L